ارزيابي رضايت ذي نفعان

نقش ارزش مشتري به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار از اهميت ويژه اي برخوردار است.
بر اساس خط مشي شركت ايريتك ، ارتقاء سطح رضايتمندي كليه ذي نفعان بيروني شركت اعم از كارفرمايان،پيمانكاران،تامين كنندگان،شركاء،سازندگان وسهامداران نقش بسزايي در موفقيت و ادامه حيات اين شركت دارد و بررسي عملكرد ما از ديد جنابعالي و همكاران محترمتان مي تواند نقش موثري درجهت تصميم سازي توسط ما و انجام تصميم گيريهاي صحيح مديريت ارشد و در نهايت بهبود در سيستمهاي مديريتي با توجه به رويكرد مشتري مداري به ارمغان آورد.
به همين منظور پرسشنامه ارزيابي رضايت ذي نفعان (دریافت فايل) جهت پركردن و ارسال آن به ايميل ارتباط با مشتريان به نشاني CRM@IRITEC.COM ميتواند راهگشاي موثري در درك بهتر انتظارات مشتري و خلق ارزش براي ايشان گردد.
;