گروه ایریتک

ایریکا

انجام خدمات مهندسی ، بازرسی فنی تجهیزات و سوریانس کالاها

 

  • تهیه و تدارک تجهیزات و مواد خام خارجی
  • خدمات مهندسی مفهومی و اساسی
  • همکاری در تامین منابع مالی و خارجی
  • ارائه خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور
  • بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات و سورویانس کالاها
  • مطالعات فنی و اقتصادی طرح های صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address: Grafenberger Allee 342-D-40235 Dusseldorf-Germany

تلفن: 052 99 69 211 (49+)

نمابر: 025 99 69 211 (49+)

Email: aalipour@irika.de

bayan@irika.de

 

 

 

;